Ontheffingen

ALGEMENE BEPALINGEN ONTHEFFINGEN

(ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV) 

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing, tenzij in de ontheffing uitdrukkelijk anders is vermeld.

1. ALGEMEEN

Houder der ontheffing
Als houder der ontheffing wordt aangemerkt de eigenaar of houder van het (de) in de ontheffing genoemde voertuig(en), alsmede de door of namens deze aangewezen bestuurder(s) van dit (deze) voertuig(en).
De houder der ontheffing is verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften en bepalingen die van toepassing zijn op de ontheffing.

Geldigheid
De ontheffing is geldig voor het berijden van de wegen in Nederland voorzover aangegeven in de beschreven route en voor zover ter plaatse geen bijzondere beperkingen gelden.
Voor de wegen in de te rijden route, waarop de ontheffing geen betrekking heeft, dient door de betreffende instantie(s) (provincie/gemeente/waterschap) afzonderlijk ontheffing te zijn verleend.

Passagemogelijkheid
De houder der ontheffing dient zich vooraf te overtuigen van de mogelijkheid van transport over de te berijden wegen.

Rijtijdbeperkingen
Autosnelwegen: transporten met begeleiding volgens categorie 1 mogen niet plaatsvinden daar waar een inhaalverbod voor vrachtverkeer is aangegeven, gedurende de daarbij vermelde tijden.

Overige rijks- en provinciale wegen: transporten met begeleiding volgens categorie 1 en 2 mogen niet plaatsvinden op een werkdag tussen 06.00 u en 10.00 u en tussen 15.00 u en 19.00 u. Bij gladheid van het wegdek en bij weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan 200 m is het gebruik van de ontheffing eveneens verboden. Treden deze omstandigheden op, dan moet ten spoedigste naar een plaats worden gereden waar het verkeer geen hinder ondervindt van voertuig en lading.

Informeren wegbeheerders  
In geval van een incidentele ontheffing, moet de houder der ontheffing tevoren de gemeente en/of het waterschap informeren over het tijdstip waarop het transport zal plaatsvinden. Zie ook onder ‘Voorwaarden Wegbeheerders’.

Plaats op de rijbaan
Tijdens het berijden van een dubbelbaans auto(snel)weg mag, behoudens op aanwijzing van politie, transportbegeleiding of wegbeheerder, uitsluitend gebruik worden gemaakt van de rechter rijstrook van de hoofdrijbaan..

Kosten
Alle kosten die gemaakt moeten worden door of in opdracht van de wegbeheerder, verband houdende met het transport, zijn voor rekening van de houder der ontheffing. Het eventueel verwijderen en terugplaatsen van wegmeubilair zoals verkeersborden, lichtmasten en geleiderails dient door de wegbeheerder te geschieden. Hiertoe dient de houder der ontheffing tijdig voor uitvoering van het transport contact op te nemen met de betreffende wegbeheerder.

Ondertekening
Voor zover de ontheffing (tevens) geldig is voor wegen onder beheer van gemeenten/provincies/waterschappen, is deze (mede) verleend door het college van Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente resp. het college van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie, resp. het algemeen bestuur van het betreffende waterschap.

 

2. VERVANGEND VOERTUIG

(GELDT ALLEEN VOOR INCIDENTELE ONTHEFFINGEN)

Hieronder is aangegeven onder welke voorwaarden een ander voertuig mag worden toegepast als in de ontheffing vermeld. De maximale afmetingen en/of massa van het transport mogen/mag in geen geval hierdoor worden overschreden.

Het aantal voertuigen zoals in de ontheffing aangegeven blijft uitdrukkelijk van kracht.

 Vervangend motorrijtuig                        voorwaarde(n)

- Bij totale massa ≤ 50.000 kg            - conform Voertuigreglement

- Bij totale massa > 50.000 kg            - conform Voertuigreglement + aanwezigheid passend en geldig RDW ONTHEFFINGSATTEST; tevens moet worden voldaan aan hetgestelde in rubriek 5 van deze bepalingen

NB Ter verifiëring dient tevens (een copie van) het ontheffingsattest van het oorspronkelijk in te zetten voertuig aanwezig te zijn.

 Vervangend getrokken voertuig                         voorwaarde(n)

- Bij transportlengte ≤ 22,00 m                          - conform Voertuigreglement

- Bij transportlengte > 22,00 m                          - geen ander voertuig toegestaan

- Bij aslastverhoging boven wettelijk maximum - conform Voertuigreglement + aanwezigheid passende en geldige RDW draagvermogensbrief 

 NB Ter verifiëring dient tevens (een copie van) de draagvermogensbrief van het oorspronkelijk in te zetten voertuig aanwezig te zijn.

 

3. MARKERING

Brede/uitstekende lading
Bij het vervoer van in de breedte en/of in de lengte uitstekende lading, moet deze van een markering zijn voorzien overeenkomstig het bepaalde in de Regeling permanente eisen van de Uitvoeringsvoorschriften Voertuigreglement art. 4.6, 4.7, 4.8 en 4.9.

Bij een transportbreedte van meer dan 3,00 m, moeten tevens een of meer goedwerkende gele zwaailichten aanwezig zijn, waarvan het schijnsel goed waarneembaar is voor het overige verkeer.

Lengte
Bij een transportlengte van meer dan 27,00 m moet aan de achterzijde van het transport een geel bord zijn aangebracht waarop in zwarte tekens goed leesbaar moet zijn vermeld: "LET OP" met daarachter de totale transportlengte in meters.


Zijmarkering
Indien de wettelijk voorgeschreven verlichting moet worden gevoerd, moet bij een transport/voertuiglengte groter dan 22,00 m een retroreflecterende lijnmarkering aan de zijkant van het voertuig aanwezig zijn die aan de volgende voorwaarden voldoet:
-  De zijmarkering moet in langsrichting van het voertuig c.q. samenstel van
voertuigen en/of de lading zijn aangebracht en bestaan uit een retroreflecterende
lijnmarkering, in de kleur ambergeel of wit, goedgekeurd volgens klasse “C” van
ECE-Reglement 104. Het materiaal moet als zodanig zijn voorzien van de
aanduiding “C”, “104 R”, gevolgd door een goedkeuringsnummer en een
omcirkelde letter “E”, inclusief het landcodenr. van het land dat de goedkeuring
heeft verleend.
-  De zijmarkering moet zoveel mogelijk aaneengesloten zijn aangebracht doch mag,
indien noodzakelijk, zijn onderbroken over lengtes van ten hoogste 1,00 m. De
zijmarkering moet over tenminste 80% van de gehele lengte van het
transport/voertuig- (combinatie) zijn aangebracht. Elk afzonderlijk
markeringsdeel moet zijn voorzien van een goedkeurmerk zoals hiervoor
aangegeven.
-  De zijmarkering moet op een hoogte van minimaal 0,25 m  en maximaal 2,10 m
boven en (zoveel mogelijk) parallel aan het wegdek zijn aangebracht.

-  De breedte van het markeringsmateriaal is minimaal 50 mm en maximaal 60 mm.

-  De retroreflecterende werking van de zijmarkering moet steeds zijn gewaarborgd.

Bij dolly-combinaties moet het gedeelte tussen de beide schamels altijd zijn voorzien van markeringsbanden welke:
-  voorzien zijn van naar buiten gerichte retroreflecterende zijmarkering zoals
hierboven beschreven, afwisselend in de kleuren rood/ambergeel of rood/wit over
lengtes van telkens 0,25 resp 0,20 m; tot een nader vast te stellen datum is de kleur
ambergeel eveneens toegestaan
-  zodanig zijn bevestigd dat geen gevaar ontstaat voor overige weggebruikers
-  zoveel mogelijk de zijdelings begrenzing van de voertuigcombinatie aangeven

 


4. ERKENDE PARTICULIERE BEGELEIDING (EPB)

Wanneer transportbegeleiding door particulieren in de ontheffing is voorgeschreven,  is het volgende van toepassing:

 Certificaat

Particuliere begeleiding is uitsluitend  toegestaan aan houders ­van een geldig en in Nederland afgegeven:

- certificaat: “Erkend Particulier Begeleider-verkeersregelaar” alsmede een

- aanstellingscertificaat: “Verkeersregelaar”

Op eerste vordering van de in art. 159 WVW 1994 bedoelde per­sonen is de Erkend Particulier Begeleider bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden verplicht behoorlijk ter inzage te tonen: het carnet behorende bij het certificaat “Erkend Particulier Begeleider-verkeersregelaar” en  het aanstellingscertificaat.

Een overzicht van gecertificeerde begeleiders is verkrijgbaar bij:

Stichting Examenbureau Vervoer en Logistiek, tel. 0172 469777.

 Aanmelding

De particuliere begeleider dient zich ten hoogste 2 uur voor aanvang van het transport in verbinding te stellen met het centrale meldpunt van de politieregio zoals aangegeven in de ontheffing.

 Begeleidingscategorieën

Categorie 1 = begeleiding door twee Erkende Particuliere Begeleiders-verkeersregelaar

 met twee begeleidingsvoertuigen

Categorie 2 = begeleiding door één Erkend Pariculier Begeleider-verkeersregelaar

met één begeleidingsvoertuig

Convooien

Transporten, vallende in de categorie 2 en uitgevoerd op dubbelbaans auto(snel)wegen mogen tot een convooi worden samengesteld indien:

- de totale transportlengte niet meer bedraagt dan  45,00m;

- het ten hoogste twee voertuigen (voertuigcombinaties) betreft;

 

5. TOTALE BELADEN MASSA MEER DAN 50 TON

Bij transporten met een totale massa (treingewicht/GTW) van meer dan 50 ton is het volgende van toepassing.

Motorvermogen

Het motorvermogen van het trekkend motorrijtuig dient tenmin­ste aan het volgende te voldoen:

GTW                                     motorvermogen

£ 100 ton                             ³ 2,94 kW/ton (4 pk/ton)

 Aangedreven assen

De aangedreven assen van het trekkende motorrijtuig dienen tezamen zodanig te zijn belast dat aan het volgende wordt voldaan:

GTW                                     min. last onder aangedreven assen

£ 120 ton                             ³ 1/5 x GTW

In het geval van een combinatie bestaande uit een geballast motorrijtuig met aanhangwagen, moet het motorrijtuig slechts zijn belast voorzover dat op grond van bovengenoemde eisen noodzakelijk is.


Aslastverhoging

Wanneer in de ontheffing is aangegeven dat hogere aslasten zijn toegestaan dan in het kenteken/registratiebewijs staan vermeld, dan moet de totale toelaatbare massa van het voertuig dienovereenkomstig geacht te zijn verhoogd.

 

6. VERVOER KRANEN

Uitstekende giek

Indien bij het transport van een kraan, de giek meer dan 3,50 m voor het midden van het stuurwiel uitsteekt, dan wel vóór de voorzijde van de trekdriehoek van de aanhangwagen, moet de giek zodanig met het trekkende motorrijtuig zijn verbonden dat de voorzijde van de giek in bochten niet buiten de zijkant van het trekkende motorrijtuig uitsteekt.

 

 7. DOLLY-COMBINATIES

Bij het vervoer met een zogenaamde dolly-combinatie, waarbij de verbinding tussen het trekkende motorrij­tuig/combinatie en de aanhangwagen (dolly) wordt gevormd door de lading is het volgende van toepassing.

De lading dient tegen verschuiven te zijn geborgd door:

a)      bevestiging op de schamels d.m.v. kettingen of staalkabels die alle rij- en remkrachten kunnen opvangen.

b)      bevestiging in dwarsrichting d.m.v.  klemstukken, rongen of zadels die deugdelijk met  de schamels zijn verbonden.

c)      een verbinding tussen de schamels d.m.v. een kabel of ketting die een kracht kan opnemen van tenminste 0,6 x de beladen massa van de dolly.

N.B. De dolly dient goed te sporen.

 

8. HULPBESTURING

Van een eventueel aanwezige hulpbesturing op het getrokken voertuig mag alleen gebruik worden gemaakt bij stapvoets rijden. Wanneer hierbij het overige verkeer wordt gehinderd dient altijd toezicht door een Erkend Particulier Begeleider-verkeersregelaar aanwezig te zijn. Bij een transportlengte groter dan 30,00 m moet er telefonisch of  radiocontact tussen de bestuurder en hulpbestuurder zijn. Bij een snelheid van meer dan 20 km/h dient de hulpbesturing d.m.v. de daartoe aanwezige voorzieningen volledig buiten gebruik te zijn gesteld (bijv  massaschakelaar).

 

 9. BIJPLAATSEN VAN LADING

Behoudens het vervoer van de ondeelbare lading is in de volgende gevallen het bijplaatsen van extra lading toegestaan. De ondeelbare lading moet te allen tijde in de gunstigste positie zijn geplaatst welke niet mag worden beïnvloed door het bijplaatsen van de extra lading.

- Bij een totale massa van het transport £ 50 ton, indien de afmetingen van het transport door het bijplaatsen van lading niet worden beïnvloed en de totale massa van 50 ton alsmede het laadvermogen van het voertuig niet worden overschreden.

- Bij een totale massa van het transport > 50 ton mag 10% van de massa van de lading bestaan uit toebehoren. De afmetingen van het transport mag door dit toebehoren niet worden beïnvloed.

 

 10. ONBELADEN VOERTUIGEN

Indien in onbeladen toestand niet aan de wettelijke afmetingen wordt voldaan, dan dient hiervoor een aparte ontheffing aanwezig te zijn, dan wel dient het onbeladen rijden in de van toepassing zijnde ontheffing te zijn vermeld.

 

 11. SCHADEMELDING

Indien schade aan de rijbaan, wegmeubilair en dergelijke is ontstaan, moet de houder der ontheffing hiervan onmiddellijk de wegbeheerder in kennis stellen.

 

 12. OPMERKING

Vrijwaring

”De houder van de ontheffing vrijwaart de wegbeheerder(s) voor schade die de wegbeheerder(s) of derden lijden ten gevolge van het gebruik maken van deze ontheffing. Een en ander voorzover de schade niet te wijten is aan nalatigheid aan de zijde van de wegbeheerder(s)”.

ARTIKELEN

Hieronder zijn per rubriek de artikelen van het Voertuigreglement (VR) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

(RVV) vermeld, waarvoor ontheffing is verleend voorzover in de bijbehorende ontheffing is aangegeven.

Alle wettelijke bepalingen die niet uitdrukkelijk in de ontheffing zijn uitgezonderd blijven onverminderd van kracht.

Rubriek Gekentekende voertuigen Landbouwtrekkers/voertuigen met beperkte snelheid
     
  Artikelen Artikelen
Breedte    

Motorrijtuig of aanhangwagen

- art.5.1.1 juncto art.5.3.6 of art.5.12.6

- art.5.1.1 juncto art.5.7.6; art.5.8.6 of art.5.14.6

Voertuig met lading

- art.5.1.2 juncto art.5.18.14

 
     

Lengte

   

Motorrijtuig of aanhangwagen / oplegger

- art.5.1.1 juncto art.5.3.6 of art.5.12.6 en art.5.18.16

- art.5.1.1 juncto art.5.7.6; art.5.8.6 of art.5.14.6

Motorrijtuig + oplegger

- art.5.1.2 juncto art.5.18.11 en art.5.18.16

 

Motorrijtuig + aanhangwagen

- art.5.1.2 juncto art.5.18.11 en art.5.18.16

 

Trekker + oplegger (inclusief lading)

- art.5.1.2 juncto art.5.18.13

 
     

Hoogte

   

Voertuig

- art.5.1.1 juncto art.5.3.6 of art.5.12.6

- art.5.1.1 juncto art.5.7.6; art.5.8.6 of art.5.14.6

Voertuig met lading

- art.5.1.2 juncto art.5.18.15

 
     

Uitstekende lading

   

Voorzijde/achterzijde

- art.5.1.2 juncto art.5.18.13

 
     

Massa's/lasten

   

Massa voertuig(combinatie)

- art.5.1.2 juncto art.5.18.17 en art.5.18.18

 

Last as(stel)

- art.5.1.2 juncto art.5.18.17

 

Eigen massa voertuig

- art.5.1.3 juncto art.5.18.17

 
     

Diversen

   

Dolly-combinatie

- art.5.1.2 juncto art.5.18.54 en art.5.18.13

 

Motorrijtuig met meer dan één aanhangwagen

- art.5.1.2 juncto art.5.18.1

 

Ontbreken goedwerkend veersysteem

- art.5.1.1 juncto art.5.3.28 en/of art.5.12.28

 

Plaatsing zijreflectoren

- art.5.1.1 juncto art.5.3.51 en/of art.5.12.51

 

Stootbalk

- art.5.1.1 juncto art.5.3.49 en/of art.5.12.49

 

Snelheid op auto(snel)weg

- art.87 RVV 1990 juncto art.42

 

Geslotenverklaringen gemeentelijke- en provinciale wegen

- art.87 RVV 1990

 

Algemene bepalingen januari 2001 ONTH-01